TFD18 TAIWAN ONE MORE TIME ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น 4D3N BY FD

รหัสสินค้า : TFD18

ไม่พบสินค้า

ราคา

19,888.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

TFD18 TAIWAN ONE MORE TIME ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น 4D3N BY FD


ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท


บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินแอร์เอเชีย AIR ASIA

--------------------------------------


 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101
 • วัดหลงซาน
 • ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 • เมืองหนานโถว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • เมืองไถจง ตลาดกลางคืนไถจง
 • ร้านพายสัปปะรด
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • สถานีชือเฟิ่นและผิงซี
 • ไทเป Germanium shop
 • ขอพรศาลเจ้าแม่กวนอิม
 • ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนเถาหยวน


เดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 2566

อ่านโปรแกรม คลิ๊ก!!!
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 778,984