BT-TPE03_SL_NOV-JUN20 มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 12,999.-

รหัสสินค้า : p347

ราคา

12,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 12,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

BT-TPE03_SL_NOV-JUN20 มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 12,999.-

ไฮไลท์


สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค

ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง 

ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง

พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน 2 อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

15 พ.ย.62

19 พ.ย.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

16 พ.ย.62

20 พ.ย.62

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

17 พ.ย.62

21 พ.ย.62

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

22 พ.ย.62

26 พ.ย.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

23 พ.ย.62

27 พ.ย.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

24 พ.ย.62

28 พ.ย.62

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

29 พ.ย.62

03 ธ.ค.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

30 พ.ย.62

04 ธ.ค.62

25+1

15,900

15,900

14,900

4,000

01 ธ.ค.62

05 ธ.ค.62

25+1

14,900

14,900

13,900

4,000

06 ธ.ค.62

10 ธ.ค.62

25+1

16,900

16,900

15,900

4,000

07 ธ.ค.62

11 ธ.ค.62

25+1

16,900

16,900

15,900

4,000

Visitors: 668,827