20 หมู่บ้านหัตถกรรมดังที่สุดของเวียดนาม

20 หมู่บ้านหัตถกรรมดังที่สุดของเวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านผีมือ

โดยเฉพาะงานหัตถกรรมที่หลายหลายตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตออกมา นอกจากได้บริโภคภายในประเทศแล้ว

ยังมีการส่งออกไปต่างประเทศ และได้รับความนิยมซื้อจากประเทศนั้นๆ

ขอรวบรวม 20 หมู่บ้านหัตถกรรมที่ดังที่สุดของเวียดนาม

1. หมู่บ้านหัตถกรรมดินเผาบ๊าดจ่าง กรุงฮานอย
2. หมู่บ้านหัตถกรรมวาดภาพดงโห่ จังหวัดบั๊กนิน
3. หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าไหมฮาดง กรุงฮานอย
4. หลู่บ้านหัตถกรรมกลองดอยตาม จังหวัดฮานาม
5. หมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักหินอ่อน เมืองดานัง
6. หมู่บ้านหัตถกรรมสารเรือกระด้ง จังหวัดฟู้เอียน
7. หมู่บ้านหัตถกรรมทำเกลือเตี๊ยตเยียม จังหวัดฟู้เอียน
8. หมู่บ้านหัตถกรรมเสื่อกิมเซิน จังหวัดนินห์นิ่น
9. หมู่บ้านหัตถกรรมรองเท้าฟู้เอียน กรุงฮานอย
10. หมู่บ้านหัตถกรรมฝังมุกจวนงอ กรุงฮานอย
11. หมู่บ้านหัตถกรรมไม้ด่งกิ กรุงฮานอย
12. หมู่บ้านหัตถกรรมปักผ้าวันเลิม จังหวัดนินหบิ่น
13. หมู่บ้านหัตถกรรมทำเครื่องเงินด่งซำ จังหวัดท้านบิ่น
14. หมู่บ้านหัตถกรรมทำหมวกงอบไตโห่ เมืองเว้
15. หมู่บ้านหัตถกรรมหล่อทองเหลืองเฟือกเกี่ยว จังหวัดกวางนาม
16. หมู่บ้านหัตถกรรมโคมไฟฮอยอาน จังหวัดกวางนาม
17. หมู่บ้านหัตถกรรมผลิตทูปเอียนฟู กรุงฮานอย
18. หมู่บ้านหัตถกรรมไม้กฤษณาเกว๊ชุง จังหวัดกวางนาม
19. หมู่บ้านหัตถกรรมผลิตน้ำปลาฟู้ก๊วก เกาะฟู้กํวก
20. หมู่บ้านหัตถกรรมข้าวเม่าหว่อง กรุงฮานอย...
—————————
#KU
#LandVietnam

Visitors: 820,070