TG75 ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า 6วัน 5คืน พ.ย.61-พ.ค.62 21,888.-

TG75 ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า 6วัน 5คืน 21,888.-

กำหนดการเดินทางวันที่ 28 พฤศจิกายน 61 - 11 พฤษภาคม 62

ราคาเริ่มต้น 21,888.-

วันที่

รายละเอียดท่องเที่ยว

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง – ต้าหลี่

2

วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-หมู่บ้านซีโจว-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่า

3

วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

4

ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่ -โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง

5

คุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน

6

วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

28 Nov - 03 Dec 2018

21,888

21,888

21,888

6,000

5,500

12 - 17 Dec 2018

22,888

22,888

22,888

6,000

5,500

02 - 07 Jan 2019

22,888

22,888

22,888

6,000

5,500

09 - 14 Jan 2019

22,888

22,888

22,888

6,000

5,500

16 - 21 Jan 2019

22,888

22,888

22,888

6,000

5,500

23 - 28 Jan 2019

22,888

22,888

22,888

6,000

5,500

20 - 25 Feb 2019

22,888

22,888

22,888

6,000

5,500

27 Feb - 04 Mar 2019

22,888

22,888

22,888

6,000

5,500

06 - 11 Mar 2019

22,888

22,888

22,888

6,000

5,500

13 - 18 Mar 2019

22,888

22,888

22,888

6,000

5,500

20 - 25 Mar 2019

22,888

22,888

22,888

6,000

5,500

27 Mar - 01 Apr 2019

22,888

22,888

22,888

6,000

5,500

ราคาขาย
฿21,888
จำนวน:
Visitors: 363,064