BT-TPE01BRไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย_NOV18-MAR19 19,900.-

BT-TPE01BRไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย_NOV18-MAR19 19,900.-

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม61

ราคาเริ่มต้น 19,900.-

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี

ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)

พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา

ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน

อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR(BR)  ECO CLASS

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

19 ต.ค. 61

23 ต.ค. 61

25+1

20,900

20,900

19,900

5,000

07 พ.ย.61

11 พ.ย.61

25+1

20,900

20,900

19,900

5,000

14 พ.ย.61

18 พ.ย.61

25+1

20,900

20,900

19,900

5,000

28 พ.ย.61

02 ธ.ค.61

25+1

20,900

20,900

19,900

5,000

09 ธ.ค.61

13 ธ.ค.61

25+1

19,900

19,900

18,900

5,000

09 ม.ค.62

13 ม.ค.62

25+1

20,900

20,900

19,900

5,000

16 ม.ค.62

20 ม.ค.62

25+1

19,900

19,900

18,900

5,000

30 ม.ค.62

03 ก.พ.62

25+1

19,900

19,900

18,900

5,000

06 ก.พ.62

10 ก.พ.62

25+1

20,900

20,900

19,900

5,000

13 ก.พ.62

17 ก.พ.62

25+1

19,900

19,900

18,900

5,000

27 ก.พ.62

03 มี.ค.62

25+1

19,900

19,900

18,900

5,000

ราคาขาย
฿19,900
จำนวน:
Visitors: 349,726