BT-TPE002ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิง อุทยานอาลีซาน_SL_NOV18-MAR19 13,900.-

BT-TPE002ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิง อุทยานอาลีซาน_SL_NOV18-MAR19 13,900.-

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน61-มีนาคม62

ราคาเริ่มต้น 13,900.-

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี

พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

02 พ.ย.61

06 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

03 พ.ย.61

07 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

04 พ.ย.61

08 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

09 พ.ย.61

13 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

10 พ.ย.61

14 พ.ย.61

25

13,900

13,900

13,500

4,000

11 พ.ย.61

15 พ.ย.61

25

13,900

13,900

13,500

4,000

16 พ.ย.61

20 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

17 พ.ย.61

21 พ.ย.61

25

13,900

13,900

13,500

4,000

18 พ.ย.61

22 พ.ย.61

25

13,900

13,900

13,500

4,000

23 พ.ย.61

27 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

24 พ.ย.61

28 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

25 พ.ย.61

29 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

30 พ.ย.61

04 ธ.ค.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

01 ธ.ค.61

05 ธ.ค.61

25

15,900

15,900

15,500

4,000

02 ธ.ค.61

06 ธ.ค.61

25

13,900

13,900

13,500

4,000

07 ธ.ค.61

11 ธ.ค.61

25

16,900

16,900

16,500

4,000

08 ธ.ค.61

12 ธ.ค.61

25

15,900

15,900

15,500

4,000

09 ธ.ค.61

13 ธ.ค.61

25

15,900

15,900

15,500

4,000

14 ธ.ค.61

18 ธ.ค.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

15 ธ.ค.61

19 ธ.ค.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

16 ธ.ค.61

20 ธ.ค.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

21 ธ.ค.61

25 ธ.ค.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

22 ธ.ค.61

26 ธ.ค.61

25

15,900

15,900

15,500

4,000

23 ธ.ค.61

27 ธ.ค.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

28 ธ.ค.61

01 ม.ค.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

29 ธ.ค.61

02 ม.ค.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

30 ธ.ค.61

03 ม.ค.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

04 ม.ค.62

08 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

05 ม.ค.62

09 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

06 ม.ค.62

10 ม.ค.62

25

13,900

13,900

13,500

4,000

11 ม.ค.62

15 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

12 ม.ค.62

16 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

13 ม.ค.62

17 ม.ค.62

25

13,900

13,900

13,500

4,000

18 ม.ค.62

22 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

19 ม.ค.62

23 ม.ค.62

25

13,900

13,900

13,500

4,000

    20 ม.ค.62

24 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

25 ม.ค.62

29 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

26 ม.ค.62

30 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

    27 ม.ค.62

31 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

01 ก.พ.62

05 ก.พ.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

02 ก.พ.62

06 ก.พ.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

03 ก.พ.62

07 ก.พ.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

08 ก.พ.62

12 ก.พ.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

09 ก.พ.62

13 ก.พ.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

10 ก.พ.62

14 ก.พ.62

25

16,900

16,900

16,500

6,000

15 ก.พ.62

19 ก.พ.62

25

15,900

15,900

15,500

4,000

16 ก.พ.62

20 ก.พ.62

25

15,900

15,900

15,500

4,000

17 ก.พ.62

21 ก.พ.62

25

15,900

15,900

15,500

4,000

22 ก.พ.62

26 ก.พ.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

23 ก.พ.62

27 ก.พ.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

24 ก.พ.62

28 ก.พ.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

01 มี.ค.62

05 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

02 มี.ค.62

06 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

03 มี.ค.62

07 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

08 มี.ค.62

12 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

09 มี.ค.62

13 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

10 มี.ค.62

14 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

15 มี.ค.62

19 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

16 มี.ค.62

20 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

17 มี.ค.62

21 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

22 มี.ค.62

26 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

23 มี.ค.62

27 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

ราคาขาย
฿13,900
จำนวน:
Visitors: 355,373