BT-TPE002ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิง อุทยานอาลีซาน_SL_NOV18-MAR19 13,900.-

BT-TPE002ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิง อุทยานอาลีซาน_SL_NOV18-MAR19 13,900.-

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน61-มีนาคม62

ราคาเริ่มต้น 13,900.-

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี

พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

02 พ.ย.61

06 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

03 พ.ย.61

07 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

04 พ.ย.61

08 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

09 พ.ย.61

13 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

10 พ.ย.61

14 พ.ย.61

25

13,900

13,900

13,500

4,000

11 พ.ย.61

15 พ.ย.61

25

13,900

13,900

13,500

4,000

16 พ.ย.61

20 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

17 พ.ย.61

21 พ.ย.61

25

13,900

13,900

13,500

4,000

18 พ.ย.61

22 พ.ย.61

25

13,900

13,900

13,500

4,000

23 พ.ย.61

27 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

24 พ.ย.61

28 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

25 พ.ย.61

29 พ.ย.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

30 พ.ย.61

04 ธ.ค.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

01 ธ.ค.61

05 ธ.ค.61

25

15,900

15,900

15,500

4,000

02 ธ.ค.61

06 ธ.ค.61

25

13,900

13,900

13,500

4,000

07 ธ.ค.61

11 ธ.ค.61

25

16,900

16,900

16,500

4,000

08 ธ.ค.61

12 ธ.ค.61

25

15,900

15,900

15,500

4,000

09 ธ.ค.61

13 ธ.ค.61

25

15,900

15,900

15,500

4,000

14 ธ.ค.61

18 ธ.ค.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

15 ธ.ค.61

19 ธ.ค.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

16 ธ.ค.61

20 ธ.ค.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

21 ธ.ค.61

25 ธ.ค.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

22 ธ.ค.61

26 ธ.ค.61

25

15,900

15,900

15,500

4,000

23 ธ.ค.61

27 ธ.ค.61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

28 ธ.ค.61

01 ม.ค.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

29 ธ.ค.61

02 ม.ค.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

30 ธ.ค.61

03 ม.ค.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

04 ม.ค.62

08 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

05 ม.ค.62

09 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

06 ม.ค.62

10 ม.ค.62

25

13,900

13,900

13,500

4,000

11 ม.ค.62

15 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

12 ม.ค.62

16 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

13 ม.ค.62

17 ม.ค.62

25

13,900

13,900

13,500

4,000

18 ม.ค.62

22 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

19 ม.ค.62

23 ม.ค.62

25

13,900

13,900

13,500

4,000

    20 ม.ค.62

24 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

25 ม.ค.62

29 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

26 ม.ค.62

30 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

    27 ม.ค.62

31 ม.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

01 ก.พ.62

05 ก.พ.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

02 ก.พ.62

06 ก.พ.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

03 ก.พ.62

07 ก.พ.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

08 ก.พ.62

12 ก.พ.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

09 ก.พ.62

13 ก.พ.62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

10 ก.พ.62

14 ก.พ.62

25

16,900

16,900

16,500

6,000

15 ก.พ.62

19 ก.พ.62

25

15,900

15,900

15,500

4,000

16 ก.พ.62

20 ก.พ.62

25

15,900

15,900

15,500

4,000

17 ก.พ.62

21 ก.พ.62

25

15,900

15,900

15,500

4,000

22 ก.พ.62

26 ก.พ.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

23 ก.พ.62

27 ก.พ.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

24 ก.พ.62

28 ก.พ.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

01 มี.ค.62

05 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

02 มี.ค.62

06 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

03 มี.ค.62

07 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

08 มี.ค.62

12 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

09 มี.ค.62

13 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

10 มี.ค.62

14 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

15 มี.ค.62

19 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

16 มี.ค.62

20 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

17 มี.ค.62

21 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

22 มี.ค.62

26 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

23 มี.ค.62

27 มี.ค.62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

ราคาขาย
฿13,900
จำนวน:

 • TPE03.jpg
  TPE003_SL_APR-OCT18 TAIPE TAIWAN 5D3N เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิวล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา Taipe 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ!! เมนูปลาประธา...
  ราคาขาย ฿15,900

 • TPE14.jpg
  Taiwan Wonderful5 วัน 4 คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม - ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 19,900.-/ท่าน สุดฟิน!!ล่องเรือชม ทะเลทราบสุริยัน-จันทรามื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,พระ...
  ราคาขาย ฿19,900

 • TPE17.png
  Taiwan รัก...รสแซ่บ4 วัน 3 คืนช่วงการเดินทางกรกฏาคม - พฤศจิกายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 17,777.-/ท่าน มื้อพิเศษ!!ซีฟู๊ดใต้หวัน,เสี่ยวหลงเปาปล่อยโคมขงหมิง เขียนคำอธิฐานขอพรอัตราค่าบริกา...
  ราคาขาย ฿17,777

 • TPE31 - (JUL-OCT'18) T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N BY SL.jpg
  TPE31 - (JUL-OCT'18) T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N BY SL สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP &n...
  ราคาขาย ฿13,900

 • XW-T26 Taiwan Very Good.jpg
  XW-T26:Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาปสุริยันจันทรา 5วัน 3คืนเที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ใน โปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันท...
  ราคาขาย ฿13,988

 • TPE32 - (JUL-OCT'18) T-DED มนต์รัก TAIWAN  7D5N BY SL.jpg
  TPE32 - (JUL-OCT'18) T-DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N BY SL สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้เจียอี้ – ร้านชา – อุทยาน...
  ราคาขาย ฿21,777

 • TPE-TG03.jpg
  TAIWAN สบายเพลินพุง พาชิมอาหารมิชลิน 5 วัน 4 คืน พาเที่ยวอาหลี่ซัน พากินอาหารร้านมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง1. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณ...
  ราคาขาย ฿33,911

 • TPE-IT001.jpg
  TAIWAN เที่ยวไทเป สุขใจไปกับ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน •ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market ฟินฟิน กับบรรยากาศตลาดอาหารทะเลแบบญี่ปุ่น •สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน (ชิ...
  ราคาขาย ฿14,900

 • GO1TPE-BR001.jpg
  TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน •หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว •ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่...
  ราคาขาย ฿20,900

 • TPE-TG001.jpg
  ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน •ร้านอาหารมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง•ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน •ล่องเรือชมคว...
  ราคาขาย ฿35,900

 • CNXTPE-BR003.jpg
  บินตรงเชียงใหม่ ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานเย๋หลิ่ว • ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้ห...
  ราคาขาย ฿18,900

 • CNXTPE-BR002.jpg
  บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุรียันจันทรา 5 วัน 4 คืน •ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา •ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง •ถ่ายรูปกับตึก...
  ราคาขาย ฿20,900

 • CNXTPE-BR001.jpg
  บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน 6 วัน 5 คืน •ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาหลี่ซัน •ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา •ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง...
  ราคาขาย ฿29,900

 • TPE52 T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N.png
  TPE52 T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N ฟินก่อนใคร!! .. สัมผัสความงามบินหรู 5 ดาว พักดี 5 ดาว(พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัว ในห้องพัก)พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง อัตรา...
  ราคาขาย ฿20,999

 • FJL (L04) ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย 26-29JUL18 200618.jpg
  FJL (L04) CI ไต้หวันชิงจิง ลั่นเลย เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ชมฟาร์มแกะชิงจิ้งที่สวยงาม รับพลังธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสุริยันจันทราช้อปป...
  ราคาขาย ฿19,999

 • TPE51 T-DED กิ๊บเก๋!! TAIWAN 5D4N.png
  TPE51 T-DED กิ๊บเก๋!! TAIWAN 5D4N บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาวแช่น้ำแร่ ส่วนตัวในห้องพักเที่ยวสุดชิค ช้อปปิ้งสุดมันส์นั่งกระเช้าชมวิวไทเปพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , เสียวหลงเปาพระกระโด...
  ราคาขาย ฿22,999

 • TPE42 T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN 5D4N.jpg
  TPE42 T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN 5D4N สุดมันส์!! เที่ยวครบ 3 อุทยานอาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิวบินหรู อยู่ดี พัน 5 ดาวแช่่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักสุดพิเศษ!!ทานอาหารบนตึกไทเป 101เมนูเด็ด!!"STE...
  ราคาขาย ฿25,999

 • TPE41 T-DED สุดยอด!! TAIWAN 4D3N.png
  TPE41 T-DED สุดยอด!! TAIWAN 4D3N เที่ยวไต้หวัน แบบเก๋ไก๋ยูเรก้า!!บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาวบินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาวพร้อมแช่น้ำแร่ ส่วนตัวในห้องสุดพิเศษ!!ทานอาหารบนตึกไทเป 101เมนูเด็ด!!...
  ราคาขาย ฿22,999

 • TPE24 T-DED โดนใจ TAIWAN 4D3N.png
  TPE24 T-DED โดนใจ TAIWAN 4D3N เที่ยวไต้หวันแบบถูกเว่อร์ๆ บินหรู อยู่ดีพักโรงแรม 4 ดาว ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง"ปล่องโคมขงหมิง" เขียนคำอธิษฐานขอพรมื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน - เสี่ยวหล...
  ราคาขาย ฿12,777

 • BT-TPE002_SL_AUG18-JAN19..jpg
  โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป *ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา*สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่*ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี*ช...
  ราคาขาย ฿14,900

 • BT-TPE003_SL_AUG18-JAN19..jpg
  โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป 2 อุทยาน *เที่ยว 2 อุทยาน*อุทยานอาลีซาน*อุทยานเย่หลิว*ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา*พิเศษ เมนูปลาประธานาธิบดี*สเต็กจานร้อน สลัดบาร์ อัตราค่าบริการ ตาร...
  ราคาขาย ฿15,900

 • BT-TPE04_SL.jpg
  Hello Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม อัตราค่าบริการ ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน LION ...
  ราคาขาย ฿17,900

 • BT-TPE08_SL.jpg
  มหัศจรรย์ ไทเป อัตราค่าบริการ ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) เริ่มเดินทาง กลับ...
  ราคาขาย ฿12,900

 • XW-T32 Taiwan Best Time 5D3N.jpg
  XW-T32:TAIWAN BEST TIME ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ไหว้พระ ขอพรเทพเจ้...
  ราคาขาย ฿13,888

 • IT98 Taiwan 4D3N.jpg
  IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจีย...
  ราคาขาย ฿12,888

 • XW-T31 Taiwan Alisan 6D4N.jpg
  XW-T31 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้งไทเป เหย่หลิ่ว อุทยานห...
  ราคาขาย ฿16,888

 • BT-TPE001มหัศจรรย์...ไทเป มิชลินสตาร์_TG_DEC18-FEB19 26,900.-
  BT-TPE001มหัศจรรย์...ไทเป มิชลินสตาร์_TG_DEC18-FEB19 26,900.- กำหนดการเดินทาง ธันวาคม61-กุมภาพันธ์62 ราคาเริ่มต้น 26,000.- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ สัมผัสบรร...
  ราคาขาย ฿26,900

 • TPE01BR_BN.jpg
  BT-TPE01BRไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย_NOV18-MAR19 19,900.- กำหนดการเดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม61 ราคาเริ่มต้น 19,900.- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวีย...
  ราคาขาย ฿19,900

 • BT-TPE04Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม_NOV18-MAR19 16,900.-
  BT-TPE04Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม_NOV18-MAR19 16,900.- กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน61-มีนาคม62 ราคาเริ่มต้น16,900.- ชมวัดจงไถซานซื่อ หรือวัดหมื่นล้าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสา...
  ราคาขาย ฿16,900

 • BT-TPE08มหัศจรรย์..ไทเป _NOV18-JAN19 12,900.-
  BT-TPE08มหัศจรรย์..ไทเป _NOV18-JAN19 12,900.-กำ กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน61-มกราคม62 ราคาเริ่มต้น 12,900.- ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) สักการะเจ้าแม...
  ราคาขาย ฿12,900

 • BT-TPE09มหัศจรรย์..ไทเป SUN MOON LAKE_NOV18-JAN19 13,900.-
  BT-TPE09มหัศจรรย์..ไทเป SUN MOON LAKE_NOV18-JAN19 13,900.- กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน61-มกราคม62 ราคาเริ่มต้น 13,900.- นั่งกระเช้าลอยฟ้า และล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ...
  ราคาขาย ฿13,900
Visitors: 338,085