XW-T31 XW-T31 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา OCT 16,8888.-

XW-T31 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ไทจง
หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป เหย่หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซีเหมินติง 

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

13 - 18 Sep 2018

16,888

16,888

16,888

5,000

6,500

27 Sep - 02 Oct 2018

17,888

17,888

17,888

5,000

6,500

04 - 09 Oct 2018

17,888

17,888

17,888

5,000

6,500

11 - 16 Oct 2018

20,888

20,888

20,888

5,000

6,500

18 - 23 Oct 2018

20,888

20,888

20,888

5,000

6,500

ราคาขาย
฿16,888
จำนวน:
Visitors: 330,695