IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน SEP-OCT 12,888.-


IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน

ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101  กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซิหลิน

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

06 - 09 Sep 2018

13,888

13,888

13,888

5,000

4,500

13 - 16 Sep 2018

13,888

13,888

13,888

5,000

4,500

20 - 23 Sep 2018

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

27 - 30 Sep 2018

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

04 - 07 Oct 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

11 - 14 Oct 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

18 - 21 Oct 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

ราคาขาย
฿12,888
จำนวน:
Visitors: 330,686