XW-T32 TAIWAN BEST TIME ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน OCT 13,888.-

XW-T32:TAIWAN BEST TIME ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพรเทพเจ้า
ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว
ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี
ช็อปปิ้งรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงาม
ของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตซีเหมินติง
ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

02 - 06 Oct 2018

13,888

13,888

13,888

5,000

4,500

04 - 08 Oct 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

05 - 09 Oct 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

06 - 10 Oct 2018

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

09 - 13 Oct 2018

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

11 - 15 Oct 2018

18,888

18,888

18,888

5,000

4,500

12 - 16 Oct 2018

18,888

18,888

18,888

5,000

4,500

13 - 17 Oct 2018

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

18 - 22 Oct 2018

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

19 - 23 Oct 2018

18,888

18,888

18,888

5,000

4,500

20 - 24 Oct 2018

17,888

17,888

17,888

5,000

4,500

ราคาขาย
฿13,888
จำนวน:
Visitors: 330,687