DME-QR002 The Iron Curtain รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก SEP-DEC 49,900.-

The Iron Curtain รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก 
[ มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ] 8 วัน 5 คืน

• เยือนรัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก อดีตประเทศมหาอำนาจ
• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย
• ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด
• นั่งรถไฟสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
• เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
***นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก***

 

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

49,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)

*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*

โปรดสอบถาม

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

49,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)

*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*

โปรดสอบถาม

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

34,900.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

โปรดสอบถาม

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

ราคาขาย
฿49,900
จำนวน:
Visitors: 341,037