KMG-MU004 NEW!! คุนหมิง ถ่อวเล่อ หมู่บ้านแปะก๊วยพันปี 4 วัน 3 คืน NOV 14,900.-

NEW!! คุนหมิง ถ่อวเล่อ หมู่บ้านแปะก๊วยพันปี 4 วัน 3 คืน

• ชมใบไม้เปลี่ยนสี..ณ หมู่บ้านแปะก๊วยพันปี
• สัมผัสธรรมชาติ..อุทยานบึงแห่งชาติภูเขาเหนียงเหนียงซาน
• เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 29 ต.ค.-01 พ.ย.  61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

3,000.-

9,100.-

วันที่ 03-06 พ.ย. 61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

3,000.-

9,100.-

วันที่ 17-20 พ.ย. 61

14,900.-

14,900.-

14,900.-

3,000.-

9,100.-

****  ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 4,900.-

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ***

ราคาขาย
฿14,900
จำนวน:
Visitors: 338,182