BT-TPE002_SL โปรน้องใหม่  บินสบายไป ไทเป SEP-DEC 14,900.-

โปรน้องใหม่  บินสบายไป ไทเป

*ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
*สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
*ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
*ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
*ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
*ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี
*พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา

 

อัตราค่าบริการ

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานเย๋หลิ่วหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

03 ส.ค. 61

07 ส.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

07 ส.ค. 61

11 ส.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

10 ส.ค. 61

14 ส.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

17 ส.ค. 61

21 ส.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

24 ส.ค. 61

28 ส.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

07 ก.ย. 61

11 ก.ย. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

14 ก.ย. 61

18 ก.ย. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

21 ก.ย. 61

25 ก.ย. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

25 ก.ย. 61

29 ก.ย. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

28 ก.ย. 61

02 ต.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

02 ต.ค. 61

06 ต.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

05 ต.ค. 61

09 ต.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

09 ต.ค. 61

13 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

12 ต.ค. 61

16 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

16 ต.ค. 61

20 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

19 ต.ค. 61

23 ต.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

23 ต.ค. 61

27 ต.ค. 61

30

14,900

14,900

14,500

4,000

02 พ.ย. 61

06 พ.ย. 61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

09 พ.ย. 61

13 พ.ย. 61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

16 พ.ย. 61

20 พ.ย. 61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

23 พ.ย. 61

27 พ.ย. 61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

30 พ.ย. 61

04 ธ.ค. 61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

07 ธ.ค. 61

11 ธ.ค. 61

25

16,900

16,900

16,500

6,000

14 ธ.ค. 61

18 ธ.ค. 61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

21 ธ.ค. 61

25 ธ.ค. 61

25

14,900

14,900

14,500

4,000

28 ธ.ค. 61

01 ม.ค. 62

25

19,900

19,900

19,500

6,000

04 ม.ค. 62

08 ม.ค. 62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

11 ม.ค. 62

15 ม.ค. 62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

18 ม.ค. 62

22 ม.ค. 62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

25 ม.ค. 62

29 ม.ค. 62

25

14,900

14,900

14,500

4,000

ราคาขาย
฿14,900
จำนวน:
Visitors: 338,085