TPE24 T-DED โดนใจ TAIWAN 4D3N (่JUL-SEP) 12,777.-

TPE24 T-DED โดนใจ TAIWAN 4D3N 

เที่ยวไต้หวันแบบถูกเว่อร์ๆ บินหรู อยู่ดี
พักโรงแรม 4 ดาว ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง
"ปล่องโคมขงหมิง" เขียนคำอธิษฐานขอพร
มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน - เสี่ยวหลงเป่า

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

05 – 08 กรกฎาคม 2561

12,777

12,777

12,777

4,000

7,900

06 – 09 กรกฎาคม 2561

13,777

13,777

13,777

4,000

7,900

12 – 15 กรกฎาคม 2561

13,777

13,777

13,777

4,000

7,900

13 – 16 กรกฎาคม 2561

13,777

13,777

13,777

4,000

7,900

19 – 22 กรกฎาคม 2561

13,777

13,777

13,777

4,000

7,900

20 – 23 กรกฎาคม 2561

13,777

13,777

13,777

4,000

7,900

03 – 06 สิงหาคม 2561

13,777

13,777

13,777

4,000

7,900

10 – 13 สิงหาคม 2561

15,777

15,777

15,777

5,000

9,900

11 – 14 สิงหาคม 2561

14,777

14,777

14,777

5,000

9,900

17 – 20 สิงหาคม 2561

13,777

13,777

13,777

4,000

7,900

24 – 27 สิงหาคม 2561

13,777

13,777

13,777

4,000

7,900

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561

13,777

13,777

13,777

4,000

7,900

07 – 10 กันยายน 2561

13,777

13,777

13,777

4,000

7,900

14 – 17 กันยายน 2561

13,777

13,777

13,777

4,000

7,900

21 – 24 กันยายน 2561

14,777

14,777

14,777

4,000

7,900

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561

13,777

13,777

13,777

4,000

7,900

ราคาขาย
฿12,777
จำนวน:
Visitors: 333,748