FJL (L04) CI ไต้หวันชิงจิง ลั่นเลย (19,999) CI 834-835 Ag 25-06-61

FJL (L04) CI ไต้หวันชิงจิง ลั่นเลย 

เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน           
แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
ชมฟาร์มแกะชิงจิ้งที่สวยงาม          
รับพลังธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต    
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น  ชมอุทยานหินทรายเหย่หลิว


 

 

อัตราค่าบริการ

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

21 – 24 JUN’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,200

26 – 29 JUL’18

19,999

19,999

19,999

18,999

3,200

10 – 13 AUG’18

20,999

20,999

20,999

19,999

3,200

11 – 14 OCT’18

22,999

22,999

22,999

21,999

3,200

20 – 23 OCT’18

23,999

23,999

23,999

22,999

3,200

 

ราคาขาย
฿19,999
จำนวน:
Visitors: 337,167