PEK02 T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N (AUG-DEC) 16,900.-

PEK02 T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N

เที่ยวปักกิ่ง บินหรู 4 ดาว

อาหารครบ กำแพงเมืองจีน  ที่สุดของความยิ่งใหญ่   

พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า20ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า20ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

24 – 28 สิงหาคม 2561

16,777

19,777

19,777

3,500

8,900

07 – 11 กันยายน 2561

16,777

19,777

19,777

3,500

8,900

21 – 25 กันยายน 2561

16,777

19,777

19,777

3,500

8,900

11 – 15 ตุลาคม 2561

18,900

21,900

21,900

4,000

9,900

12 – 16 ตุลาคม 2561

18,900

21,900

21,900

4,000

9,900

19 – 23 ตุลาคม 2561

18,900

21,900

21,900

4,000

9,900

26 – 30 ตุลาคม 2561

17,900

20,900

20,900

3,500

8,900

02 – 06 พฤศจิกายน 2561

17,900

20,900

20,900

3,500

8,900

09 – 13 พฤศจิกายน 2561

17,900

20,900

20,900

3,500

8,900

16 – 20 พฤศจิกายน 2561

17,900

20,900

20,900

3,500

8,900

23 – 27 พฤศจิกายน 2561

17,900

20,900

20,900

3,500

8,900

01 – 05 ธันวาคม 2561

18,900

21,900

21,900

4,000

9,900

05 – 09 ธันวาคม 2561

18,900

21,900

21,900

4,000

9,900

ราคาขาย
฿16,900
จำนวน:
Visitors: 341,032