PVG05 SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5D3N

PVG05 SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5D3N

ล่องเรือเมืองโบราณ
จูเจียวเจี่ยว ขึ้นชมวิวบนตึก
เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (ชั้น118)
ร้าน Starbucks Reserve Roastery
พิเศษ!! ขาหมูซูโขว, เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

12 – 16 ตุลาคม 2561

19,900

19,900

19,900

3,500

9,900

13 – 17 ตุลาคม 2561

19,900

19,900

19,900

3,500

9,900

19 – 23 ตุลาคม 2561

20,900

20,900

20,900

3,500

9,900

26 – 30 ตุลาคม 2561

18,900

18,900

18,900

3,000

8,900

02 – 06 พฤศจิกายน 2561

18,900

18,900

18,900

3,000

8,900

09 – 13 พฤศจิกายน 2561

18,900

18,900

18,900

3,000

8,900

16 – 20 พฤศจิกายน 2561

18,900

18,900

18,900

3,000

8,900

23 – 27 พฤศจิกายน 2561

18,900

18,900

18,900

3,000

8,900

01 – 05 ธันวาคม 2561

20,900

20,900

20,900

3,500

9,900

05 – 09 ธันวาคม 2561

19,900

19,900

19,900

3,500

9,900

ราคาขาย
฿18,900
จำนวน:
Visitors: 340,786