เบลเยียม เนเธอร์แลนด์

WEY0408B เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส 8 วัน EY [FRA-CDG] DEC-MAR 2019

กำหนดการเดินทาง DEC-MAR 2019

ราคาเริ่มต้น 42,900.-

 

แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลจญน์ – มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ

ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร – จัตุรัสดามสแคว์

จัตุรัสเมืองเก่า – กรุงบรัสเซลส์ -  อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส– ทริอาร์

 ลักเซมเบิร์ก – แร็งส์ – มหาวิหารแร็งส์ - มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต

 เข้าชมมหาวิหารซาเคร-เกอร์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - City Tour 

Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต       

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางช่วง

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( มีเตียงเสริม )

              พักท่านเดียว / ห้อง

                      จ่ายเพิ่ม

 

03-10 ธ.ค. 2561

42,900

42,900

42,900

14,000

25 ม.ค.-01 ก.พ. 2562

42,900

42,900

42,900

14,000

19-25 มี.ค. 2562

42,900

42,900

42,900

14,000

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

                                          

Visitors: 418,252