CNXTPE-BR001 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน 6 วัน 5 คืน (SEP-DEC) 22,900.-

บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน 6 วัน 5 คืน

•ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาหลี่ซัน
•ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
•ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
•ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
•เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
•สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 2-12 ปี(เสริมเตียง)

เด็ก 2-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

(จอยแลนด์)

 วันที่ 20-25 ก.ย. 61

22,900.-

22,900.-

22,900.-

5,500.-

14,900.-

วันที่ 30 ต.ค. – 04 พ.ย.61

 24,900.-

24,900.-

24,900.-

5,500.-

15,300.-

วันที่ 05-10 ธ.ค. 61

24,900.-

24,900.-

24,900.-

5,500.-

15,500.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] สอบถามเจ้าหน้าที่ ***

ราคาขาย
฿29,900
จำนวน:
Visitors: 340,447