CNXTPE-BR002 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุรียันจันทรา 5 วัน 4 คืน (AUG-NOV) 20,900.-

บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุรียันจันทรา 5 วัน 4 คืน

•ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
•ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
•ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
•เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
•สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 2-12 ปี(เสริมเตียง)

เด็ก 2-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

(จอยแลนด์)

วันที่ 09-13 ส.ค. 61

20,900.-

20,900.-

20,900.-

4,800.-

12,900.-

วันที่ 12-16 ก.ย. 61

20,900.-

20,900.-

20,900.-

4,800.-

12,900.-

วันที่ 07-11 พ.ย. 61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,800.-

12,300.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] สอบถามเจ้าหน้าที่ ***

ราคาขาย
฿20,900
จำนวน:
Visitors: 333,829