CNXTPE-BR003 บินตรงเชียงใหม่ ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (AUG-OCT) 18,900.-

บินตรงเชียงใหม่ ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน 

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานเย๋หลิ่ว
• ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง
• ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
• เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
• สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 2-12 ปี(เสริมเตียง)

เด็ก 2-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

(จอยแลนด์)

วันที่ 24-27 ส.ค.

18,900.-

18,900.-

18,900.-

3,800.-

10,900.-

วันที่ 26-29 ต.ค.

19,900.-

19,900.-

19,900.-

3,800.-

10,900.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] สอบถามเจ้าหน้าที่ ***

ราคาขาย
฿18,900
จำนวน:
Visitors: 333,832