CNXXIY-3U001 บินตรง เชียงใหม่ ซีอาน ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5 วัน 4 คืน 25,900.-

บินตรง เชียงใหม่ ซีอาน ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5 วัน 4 คืน

ไม่เข้าร้านรัฐบาล
 • ชม...พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี
• สัมผัสรถไฟความเร็วสูงซีอาน - ลั่วหยาง
• ชมการแสดงกระบวนท่าวิทยายุทธของกังฟูวัดเส้าหลิน
• ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ราชวงศ์ถัง โชว์ที่รวมรวมเรื่องราววิถีชีวิตในอดีต
• เมนูพิเศษ. เกี๊ยวซีอาน อาหารขึ้นชื่อเมืองซีอาน
• พัก รร. ระดับ 4 ดาว
• รวมค่าวีซ่าเดียว

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 24-28 ก.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

3,800.-

18,900.-

วันที่  07-11 ส.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

3,800.-

18,900.-

วันที่ 21-25 ส.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

3,800.-

18,900.-

วันที่ 18-22 ก.ย. 61

26,900.-

26,900.-

26,900.-

3,800.-

18,900.-

วันที่ 16-20 ต.ค. 61

26,900.-

26,900.-

26,900.-

3,800.-

18,900.-

วันที่ 23-27 ต.ค. 61

26,900.-

26,900.-

26,900.-

3,800.-

18,900.-

วันที่ 13-17 พ.ย.61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

3,800.-

18,900.-

วันที่ 04-08 ธ.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

3,800.-

18,900.-

วันที่ 25-29 ธ.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

3,800.-

18,900.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่***

ราคาขาย
฿25,900
จำนวน:
Visitors: 340,430