HGH-CA002 หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน 21,900.-

หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน

• เข้าหังโจว- ออกเซี่ยงไฮ้ มีเวลาเที่ยวมากขึ้น
• ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน
• พักบนเกาผู่โถวซาน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์พระโพธิสัตว์กวนอิม
• เยือนถิ่นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เมืองโบราณเหอฝังเจีย
• กราบสักการะ พระหยกขาวที่วิจิตรงดงาม
• ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...ไก่ขอทาน+หมูตงโพ ,เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

(จอยแลนด์)

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่  11 – 15 ต.ค. 61

24,900.-

24,900.-

24,900.-

4,900.-

14,900.-

วันที่  25 – 29 ต.ค. 61

22,900.-

22,900.-

22,900.-

4,900.-

12,900.-

วันที่  09 – 13พ.ย. 61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,900.-

11,900.-

วันที่ 07 – 11 ธ.ค.61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

4,900.-

15,900.-

 

ราคาขาย
฿21,900
จำนวน:
Visitors: 333,736