CKG-WE003 ฉงชิ่ง เฉิงตู มรดกโลกชื่อสุ่ย 6 วัน 5 คืน 22,900.-

ฉงชิ่ง เฉิงตู มรดกโลกชื่อสุ่ย 6 วัน 5 คืน

• หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย
• มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง
• ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 14-19 ก.ย. 61

22,900.-

22,900.-

21,900.-

5,000.-

13,700.-

วันที่ 09-14 ต.ค. 61

23,900.-

23,900.-

22,900.-

5,500.-

14,700.-

วันที่ 19-24 ต.ค. 61

23,900.-

23,900.-

22,900.-

5,500.-

14,700.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,900.-  / ท่าน ***

ราคาขาย
฿22,900
จำนวน:
Visitors: 333,836