CTU-3U001 ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ 6 วัน 5 คืน 40,900.-

ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ 6 วัน 5 คืน

• ทิเบต....หลังคาโลก สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยว
• ทะเลสาบนามู่ชว่อ..ทะเลสาบในสวรรค์หรือทะเลสาบของเทวดา แหล่งศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนาพุทธนิกาย
• ทิเบตพระราชวังโปตาลา.... พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 07-12 ก.ย. 61

40,900.-

40,900.-

39,900.-

6,500.-

ไม่รับจอยแลนด์

วันที่ 17-22 ต.ค.  61

40,900.-

40,900.-

39,900.-

6,500.-

ไม่รับจอยแลนด์

วันที่ 19-24 ต.ค.  61

40,900.-

40,900.-

39,900.-

6,500.-

ไม่รับจอยแลนด์

ราคาขาย
฿40,900
จำนวน:
Visitors: 333,843