PEK-TG002 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน 22,900.-

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน

• ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน
• สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง จากปักกิ่ง สู่เซี่ยงไฮ้
• ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

ท่านละ

ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี

(เสริมเตียง)

ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 22 – 27 ส.ค. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

6,000.-

10,900.-

วันที่ 23 – 28 ส.ค. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

6,000.-

10,900.-

วันที่ 24 – 29 ส.ค. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

6,000.-

11,900.-

วันที่ 31 ส.ค. – 5 ก.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 04 – 09 ก.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 05 - 10 ก.ย. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

6,000.-

11,900.-

วันที่ 06 – 11 ก.ย. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

6,000.-

11,900.-

วันที่ 07 – 12 ก.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 08 – 13 ก.ย. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

6,000.-

10,900.-

วันที่ 11 – 16 ก.ย. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

6,000.-

10,900.-

วันที่ 12 – 17 ก.ย. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

6,000.-

11,900.-

วันที่ 13 – 18 ก.ย. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

6,000.-

11,900.-

วันที่ 14 – 19 ก.ย. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

6,000.-

11,900.-

วันที่ 15 – 20 ก.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 18 – 23 ก.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 19 – 24 ก.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 20 – 25 ก.ย. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

6,000.-

11,900.-

วันที่ 21 – 26 ก.ย. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

6,000.-

11,900.-

วันที่ 22 – 27 ก.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 25 – 30 ก.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 17 – 22 ต.ค. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

6,000.-

11,900.-

วันที่ 18 – 23 ต.ค. 61

25,900.-

28,900.-

28,900.-

6,000.-

13,900.-

วันที่ 19 – 24 ต.ค. 61

25,900.-

28,900.-

28,900.-

6,000.-

13,900.-

วันที่ 20 – 25 ต.ค. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 23 – 28 ต.ค. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 24 – 29 ต.ค. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 25 – 30 ต.ค. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 26 – 31 ต.ค. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 27 ต.ค.–01 พ.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 30 ต.ค.–04 พ.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 06 – 11 พ.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 07 – 12 พ.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 08 – 13 พ.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 09 – 14 พ.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 10 – 15 พ.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

วันที่ 13 – 18 พ.ย. 61

24,900.-

27,900.-

27,900.-

6,000.-

12,900.-

ราคาขาย
฿22,900
จำนวน:
Visitors: 333,976