NKG-XW001 มนตร์เสน่ห์เจียงหนาน นานกิง เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน 16,900.-

มนตร์เสน่ห์เจียงหนาน นานกิง เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน

• ชมสวนโอ่หยวน สวนหย่อมงดงามระดับโลก
• สักการะ สุสานรัฐบุรุษ ดร.ซุนยัดเซ็น
• เมืองโบราณชีเป่า ชมหมู่บ้านเอกลักษณ์แบบเจียงหนาน
• ลิ้มรสเมนูพิเศษ ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8 – 12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8 – 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 11 – 15 ส.ค. 61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

3,900.-

6,600.-

วันที่ 01 – 05 ก.ย. 61

16,900.-

16,900.-

16,900.-

3,900.-

6,200.-

วันที่ 04 – 08 ก.ย. 61

16,900.-

16,900.-

16,900.-

3,900.-

6,200.-

วันที่ 22 – 26 ก.ย. 61

16,900.-

16,900.-

16,900.-

3,900.-

5,900.-

ราคาขาย
฿16,900
จำนวน:
Visitors: 327,911