TAO-SC002 ชิงเต่า PREMIUM เทศกาลเบียร์ชิงเต่า 2018 พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน 29,900.-/ท่าน

ชิงเต่า PREMIUM เทศกาลเบียร์ชิงเต่า 2018 พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน 

ไม่เข้าร้านรัฐบาล • ร่วมสนุกกับเทศกาลเบียร์ชิงเต่า 2018 เทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวน์จางยี่ บริษัทไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน
• ชิมไวน์รสเยี่ยม รางวัลเหรียญทอง ณ ไร่ไวน์จุนติ้ง
• พิเศษ กรุ๊ปเดียว พีเรียดเดียวเท่านั้น !!

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

 

09 – 13  ส.ค. 61

29,900.-

29,900.-

29,900.-

5,500.-

17,400.-

 

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 8,900.-  / ท่าน ******ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท***

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น

*ท่านละ 250 หยวน /ทริป/ท่าน /กรณีเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวนเป็น 300 หยวนต่อท่าน *

*** ทิป หัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

 

ราคาขาย
฿29,900
จำนวน:
Visitors: 327,911