CNXCSX-FD001 บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน 20,900.-/ท่าน

บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน 

• ชมความงดงามของอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย
• ชมความงดงาม..เขาเทียนเหมินซาน..พิชิตความกล้า..ระเบียงแก้ว
• พิสูจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
• ชมความงดงามของเมืองโบราณฟ่งหวง
• เมนูพิเศษ..ปิ้งย่างเกาหลี , สุกี้เห็ด
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
• ราคานี้รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่าเดียว)
• มีบริการอาหารบนเครื่อง ทั้งไปและกลับ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

26-31 ก.ค. 61

20,900.-

20,900.-

20,900.-

3,500.-

11,500.-

08-13 ส.ค. 61

20,900.-

20,900.-

20,900.-

3,500.-

11,500.-

20-25 ต.ค. 61

18,900.-

18,900.-

18,900.-

3,500.-

12,300.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่***

ราคาขาย
฿20,900
จำนวน:
Visitors: 333,845