CKG-WE004 ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN 6 วัน 5 คืน 33,900.-/ท่าน

ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN 6 วัน 5 คืน 

ไม่เข้าร้านรัฐบาล • มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ นครฉงชิ่ง
• พักบนเรือสำราญ CENTURY SUN
• ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 10-15 ส.ค. 61

33,900.-

33,900.-

32,900.-

11,500.-

24,700.-

วันที่ 14-19 ก.ย. 61

33,900.-

33,900.-

32,900.-

11,500.-

24,700.-

วันที่ 19-24 ต.ค. 61

35,900.-

35,900.-

34,900.-

13,000.-

26,700.-

**บนเรือไม่มีห้องเสริมเตียง // ราคานี้สำหรับสัญชาติไทยเท่านั้น **

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,900.-  / ท่าน ***

ราคาขาย
฿33,900
จำนวน:
Visitors: 333,991