CKG-WE002 ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 25,900.-/ท่าน

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน 

ไม่เข้าร้านรัฐบาล • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง...วิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง
• ถ้ำฝูหยงต้ง.....ตระการตาหินงอกหินย้อยในถ้ำสวยที่สุดของจีน
• หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย
• ชมโชว์ประทับใจ..... IMPRESSION WULONG
• อาหารพิเศษ....หม้อไฟฉงชิ่ง …..เป็ดปักกิ่ง

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 25-29 ก.ค. 61

26,900.-

26,900.-

26,900.-

5,500.-

18,000.-

วันที่ 01-05 ส.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,500.-

16,700.-

วันที่ 08-12 ส.ค. 61

26,900.-

26,900.-

26,900.-

5,500.-

 17,700.-

วันที่ 12-16 ก.ย. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,500.-

16,700.-

วันที่ 26-30 ก.ย. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,500.-

16,700.-

วันที่ 19-23 ต.ค. 61

26,900.-

26,900.-

26,900.-

5,500.-

17,700.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,900.-  / ท่าน ***

ราคาขาย
฿25,900
จำนวน:
Visitors: 333,759