CTU-TG002 ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8 วัน 7 คืน 32,900.-/ท่าน

ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8 วัน 7 คืน 

• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”
• ชมความงามของทะเลสาบน้อยใหญ่.....ซงผิงโกว ความสวยงามที่ไม่แพ้จิ่วจ้ายโจว
• ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน
• ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน
• ขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ

2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

27 ต.ค. – 03 พ.ย. 61

39,900.-

39,900.-

38,900.-

6,500.-

24,700.-

02-09 พ.ย. 61

32,900.-

32,900.-

31,900.-

6,500.-

20,200.-

04-11 พ.ย. 61

32,900.-

32,900.-

31,900.-

6,500.-

20,200.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 8,900.-  / ท่าน ***

ราคาขาย
฿32,900
จำนวน:
Visitors: 333,752