CTU-TG003 เฉิงตู การ์เซียร์สวรรค์ หวงหลง ซงผิงโกว 6 วัน 5 คืน ต.ค.61-ธ.ค.61 28,900.-

เฉิงตู การ์เซียร์สวรรค์ หวงหลง ซงผิงโกว 6 วัน 5 คืน 

• พิชิตความสูง 4,860 เมตร..สัมผัสหิมะ อุทยานภูผาการ์เซียร์สวรรค์
• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”
• ชมความงามของทะเลสาบน้อยใหญ่.....ซงผิงโกว ความสวยงามที่ไม่แพ้จิ่วจ้ายโจว
• ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ

2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 18-23 ต.ค.  61

36,900.-

36,900.-

35,900.-

5,000.-

20,700.-

วันที่ 31 ต.ค. – 05 พ.ย.  61

32,900.-

32,900.-

31,900.-

5,000.-

18,200.-

วันที่ 01-06 พ.ย. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

5,000.-

16,200.-

วันที่ 05-10 พ.ย. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

5,000.-

16,200.-

วันที่ 16-21 พ.ย. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

5,000.-

16,200.-

วันที่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

5,000.-

16,200.-

วันที่ 01-06 ธ.ค. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

5,000.-

15,700.-

วันที่ 08-13 ธ.ค. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

5,000.-

16,200.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,900.-  / ท่าน ***

ราคาขาย
฿28,900
จำนวน:
Visitors: 340,438