CTU-CA001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน 24,900.-/ท่าน

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน 

• จิ่วจ้ายโกว ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา
• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”
• เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 03-08 ส.ค. 61

24,900.-

24,900.-

24,900.-

5,000.-

15,700.-

วันที่ 10-15 ส.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,000.-

16,700.-

วันที่ 31 ส.ค. – 05 ก.ย. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,000.-

16,700.-

วันที่ 14-19 ก.ย. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

6,000.-

16,700.-

วันที่ 12-17 ต.ค. 61

29,900.-

29,900.-

29,900.-

6,000.-

20,200.-

วันที่ 19-24 ต.ค. 61

29,900.-

29,900.-

29,900.-

6,000.-

20,200.-

วันที่ 20-25 ต.ค. 61

29,900.-

29,900.-

29,900.-

6,000.-

15,700.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,900.-  / ท่าน ***

ราคาขาย
฿24,900
จำนวน:
Visitors: 333,862