CTU-TG001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน ก.ค.61-ธ.ค.61 25,900.-/ท่าน

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน 

• จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา
• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”
• เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
• ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ

2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 26-31 ก.ค. 61

27,900.-

27,900.-

26,900.-

5,500.-

16,000.-

วันที่ 27 ก.ค. – 01 ส.ค. 61

27,900.-

27,900.-

26,900.-

5,500.-

17,000.-

วันที่ 24-29 ส.ค. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

5,500.-

16,200.-

วันที่ 07-12 ก.ย. 61

29,900.-

29,900.-

28,900.-

6,000.-

17,200.-

วันที่ 14-19 ก.ย. 61

29,900.-

29,900.-

28,900.-

6,000.-

17,200.-

วันที่ 13-18 ต.ค. 61

37,900.-

37,900.-

36,900.-

6,000.-

21,700.-

วันที่ 16-21 ต.ค. 61

37,900.-

37,900.-

36,900.-

6,000.-

21,700.-

วันที่ 18-23 ต.ค. 61

37,900.-

37,900.-

36,900.-

6,000.-

21,700.-

วันที่ 30 ต.ค -  04 พ.ย. 61

32,900.-

32,900.-

31,900.-

6,000.-

21,700.-

วันที่ 02-07 พ.ย. 61

26,900.-

26,900.-

25,900.-

5,500.-

14,200.-

วันที่ 03-08 พ.ย. 61

26,900.-

26,900.-

25,900.-

5,500.-

14,200.-

วันที่ 23-28 พ.ย. 61

25,900.-

25,900.-

24,900.-

5,500.-

13,200.-

วันที่ 05-10 ธ.ค. 61

27,900.-

27,900.-

26,900.-

5,500.-

14,200.-

วันที่ 14-19 ธ.ค. 61

25,900.-

25,900.-

24,900.-

5,500.-

14,200.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,900.-  / ท่าน ***

ราคาขาย
฿25,900
จำนวน:
Visitors: 340,396