CGO-WE001 ไท่หังซาน หุบเขาหมื่นเซียน 5 วัน 4 คืน 29,900.-

ไท่หังซาน หุบเขาหมื่นเซียน 5 วัน 4 คืน 

ไม่เข้าร้านรัฐบาล • ชม หุบเขาไท่หัง แกรนด์แคนยอนไท่หัง เทือกเขาหินทรายที่ยาวและยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีน
• หมู่บ้านกัวเลี่ยงชุนแห่งหุบเขาหมื่นเซียน หมู่บ้านแห่งความพยายาม หวาดเสียวกับเส้นทางที่ตัดผ่านภูเขาหิน
• ชมความงามของธารน้ำไหลกลางหุบเขาไท่หังปาฉวน โอบล้อมด้วยขุนเขา นั่งกระเช้า อันดับ 1 ในจีน
• ขึ้นลิฟแก้วสู่ city of the sky ชมวิวธรรมชาติ 360 องศา บนทางเดินกระจกสุดหวาดเสียว
• เปิดศาลไคฟง ย้อนรอยเปาบุ้นจิ้น บุคคลที่เป็นตำนานของความยุติธรรม
• ชมความงามของแม่น้ำเหลือง รูปหินสลักจักรพรรดิเหยียนตี้และหวงตี้ สูงมากกว่า 106 เมตร.
• รายการทัวร์นี้ไม่เข้าร้านรัฐบาล ให้ท่านได้มีเวลาดื่มด่ำกับธรรมชาติและสถานที่อย่างเต็มที่

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 – 3 ท่าน/ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 25 – 29 ก.ค. 61

29,900.-

29,900.-

29,900.-

5,900.-

18,700.-

วันที่ 11 – 15 ส.ค. 61

33,900.-

33,900.-

33,900.-

5,900.-

18,900.-

วันที่ 19 – 23 ต.ค. 61

32,900.-

32,900.-

32,900.-

5,900.-

21,700.-

ราคาขาย
฿29,900
จำนวน:
Visitors: 337,159