PVG-MU001 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี มนต์เสน่ห์ตะวันออก 5 วัน 3 คืน 17,900.-/ท่าน

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี มนต์เสน่ห์ตะวันออก 5 วัน 3 คืน 

• ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ดั่งบทกวี ซีหูเหมือนนางไซซี ซีหูสวยทุกฤดูกาล
• สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
• ชมหาดไว่ทาน..ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ ตลาดก็อปปี้ TAOBAOCHENG
• เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี
• ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ....ไก่ขอทาน+หมูตงโพ ,ซี่โครงหมอู๋ซี และเสี่ยวหลงเปา

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2- 3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 05 – 09 ก.ค.61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

5,900.-

วันที่ 25 – 29 ก.ค.61

22,900.-

22,900.-

22,900.-

4,500.-

8,900.-

วันที่ 28 ก.ค. – 01 ส.ค.61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

7,900.-

วันที่ 02 – 06 ส.ค.61

19,900.-

19,900.-

19,900.-

4,500.-

5,900.-

วันที่ 08 – 12 ส.ค.61

22,900.-

22,900.-

22,900.-

4,500.-

8,900.-

วันที่ 17 – 21 ส.ค.61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

7,900.-

วันที่ 22 – 26 ส.ค.61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

9,900.-

วันที่ 31 ส.ค. – 04 ก.ย.61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

9,900.-

วันที่ 07 – 11 ก.ย.61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

9,900.-

วันที่ 14 – 18 ก.ย.61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

9,900.-

วันที่ 21 – 25 ก.ย.61

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

9,900.-

วันที่ 10 – 14 ต.ค.61

23,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

11,900.-

วันที่ 18 – 22 ต.ค.61

22,900.-

22,900.-

22,900.-

4,500.-

10,900.-

***  ราคาเด็กทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,900.-  / ท่าน ***

ราคาขาย
฿17,900
จำนวน:
Visitors: 333,863