KWL-CZ001 กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน 17,900.-/ท่าน

กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน 

• พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมืองกุ้ยหลิน • ลงร้านช้อปเพียง 3 ร้าน • ชม นาขั้นบันไดที่หมู่บ้านหลงจี๋ เมืองหลงเซิ่น วัฒนาธรรมการทำนาที่สืบทอดมานับพันปี • ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม • นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน • ชม เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน • ชม 2 โชว์ ELEPHANT LEGEND และ DREAM LIKE LIJIANG

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 13-18 ก.ค. 61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

5,000.-

7,800.-

วันที่ 20-25 ก.ค. 61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

5,000.-

7,800.-

ราคาขาย
฿17,900
จำนวน:
Visitors: 327,342