KWL-CZ002 Impression Guilin NO SHOP 5 วัน 4 คืน 17,900.-/ท่าน

Impression Guilin NO SHOP 5 วัน 4 คืน 

ไม่เข้าร้านรัฐบาล • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมืองกุ้ยหลิน
• ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน
• ชม เขาฝูโปว ซึ่งได้รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง
• ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
• อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองหยางซั่ว ณ ถนนฝรั่ง

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 18-22 ก.ค. 61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

7,800.-

วันที่ 15-19 ส.ค. 61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

7,800.-

วันที่ 29 ส.ค.-02 ก.ย.61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

7,800.-

วันที่ 19-23 ก.ย. 61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

7,800.-

วันที่ 10-14 ต.ค. 61

18,900.-

18,900.-

18,900.-

4,500.-

8,800.-

ราคาขาย
฿17,900
จำนวน:
Visitors: 327,912