KMG-TG001 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน 25,900.-/ท่าน

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย 

• พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
• ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
• ชมทะเลสาบเอ๋อไห่
• สัมผัสบรรยากาศของเมืองโบราณลี่เจียง
• เมนู พิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 18-22 ก.ค. 61

25,900.-

25,900.-

24,900.-

5,000.-

17,000.-

วันที่ 26-30 ก.ค. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

5,000.-

17,000.-

วันที่ 22-26 ส.ค. 61

27,900.-

27,900.-

26,900.-

5,000.-

17,000.-

วันที่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61

27,900.-

27,900.-

26,900.-

5,000.-

17,000.-

วันที่ 05-09 ก.ย. 61

26,900.-

26,900.-

25,900.-

5,000.-

16,000.-

วันที่ 19-23 ก.ย. 61

26,900.-

26,900.-

25,900.-

5,000.-

16,000.-

วันที่ 19-23 ต.ค. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

5,000.-

18,000.-

วันที่ 20-24 ต.ค. 61

28,900.-

28,900.-

27,900.-

5,000.-

18,000.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,900.-  / ท่าน ***

ราคาขาย
฿25,900
จำนวน:
Visitors: 333,836