SYX-HU001 อู่ตะเภา เกาะไหหลำ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (เข้าออกซานย่า) 4 วัน 3 คืน 11,900.-/ท่าน

อู่ตะเภา เกาะไหหลำ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (เข้าออกซานย่า) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ 

• บินตรงสู่ เมืองซานย่า เมืองทางตอนใต้สุดของมณฑลไหหลำ
• นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน
• เทียนหยาไหเจี่ยว ขึ้นชื่อว่าสุดหล้าเส้นขอบฟ้าจรดกับทะเล
• อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 09-12 มิ.ย. 61

11,900.-

11,900.-

11,900.-

4,000.-

ไม่รับจอยแลนด์

วันที่ 07-10 ก.ค. 61

11,900.-

11,900.-

11,900.-

4,000.-

ไม่รับจอยแลนด์

วันที่ 14-17 ก.ค. 61

11,900.-

11,900.-

11,900.-

4,000.-

ไม่รับจอยแลนด์

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 6,900.-  / ท่าน ***

ราคาขาย
฿11,900
จำนวน:
Visitors: 327,339