PEK-CA001 ปักกิ่ง ภัตตาคารเติ้งลี่จวิน หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์ 5 วัน 3 คืน 20,900.-/ท่าน

ปักกิ่ง ภัตตาคารเติ้งลี่จวิน หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์ 5 วัน 3 คืน 

• ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก...กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)
• เที่ยวครบไฮไลท์ พระราชวังกู้กง และพระราชวังฤดูร้อน
• ชมวิวตัวเมืองปักกิ่ง ยามค่ำคืน บนตึกโอลิมปิคทาวเวอร์
• เมนูขึ้นชื่อ ..เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล และสุดพิเศษ..ลิ้มรสอาหาร ณ ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี

(เสริมเตียง)

ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

(จอยแลนด์)

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 11 – 15 ต.ค. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 19 –23 ต.ค. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 20-24 ต.ค. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 26 -30 ต.ค. 61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 01-05 พ.ย. 61

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

7,200.-

วันที่ 08-12 พ.ย. 61

21,900.-

24,900.-

24,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 15-19 พ.ย. 61

21,900.-

24,900.-

24,900.-

4,500.-

8,200.-

วันที่ 22-26 พ.ย. 61

21,900.-

24,900.-

24,900.-

4,500.-

8,200.-

***  ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ขวบ) ราคา 6,900 ***

ราคาขาย
฿20,900
จำนวน:
Visitors: 333,859