PEK-MU001 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า 5 วัน 3 คืน 19,900.-/ท่าน

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น 

• ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก...กำแพงเมืองจีน (ด่านปาต้าหลิง นั่งกระเช้า)
• เที่ยวครบไฮไลท์สถานที่สำคัญพระราชวังกู้กง และ หอฟ้าเทียนถาน
• เพลินเพลินกับสวนผลไม้ตามฤดุกาล เก็บและชิมผลไม้
• นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า เจ้าแม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้ง
• ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ....เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล+น้ำจิ้มรสเด็ด

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี

(เสริมเตียง)

ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 31 ส.ค. – 04  ก.ย.61

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

7,400.-

วันที่ 07 – 11 ก.ย.61

19,900.-

22,900.-

22,900.-

4,500.-

7,400.-

วันที่ 14 – 18 ก.ย.61

19,900.-

22,900.-

22,900.-

4,500.-

7,400.-

วันที่ 21 – 25 ก.ย.61

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

8,400.-

วันที่ 10 – 14 ต.ค.61

21,900.-

24,900.-

24,900.-

4,500.-

9,400.-

วันที่ 12 – 16 ต.ค.61

22,900.-

25,900.-

25,900.-

4,500.-

9,400.-

วันที่ 18 – 22 ต.ค.61

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

8,400.-

ราคาขาย
฿19,900
จำนวน:
Visitors: 333,752