PEK-TG004 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน ก.ค.61-ธ.ค.61 26,900.-/ท่าน

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย 

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน... 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง.. พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี
• สักการะ หอฟ้าเทียนถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองปักกิ่ง
• ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนหวังฟู่จิ่ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน และ ตลาดรัสเซีย

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี

(เสริมเตียง)

ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 05 09 ก.ค. 61

25,900

28,900

28,900

5,000

9,400

วันที่ 19 23 ก.ค. 61

27,900

30,900

30,900

5,000

9,400

วันที่ 26 30 ก.ค. 61

29,900

32,900

32,900

5,000

11,400

วันที่ 09 13 ส.ค. 61

29,900

32,900

32,900

5,000

11, 400

วันที่ 23 – 27 ส.ค. 61                                                                                                              

27,900

30,900

30,900

5,000

9,400

วันที่ 15 – 19 ก.ย. 61                                                                                                               

26,900

29,900

29,900

5,000

8,400

วันที่ 12 – 16 ต.ค. 61

28,900

31,900

31,900

5,000

10,400

วันที่ 19 – 23 ต.ค. 61

29,900

32,900

32,900

5,000

11,400

วันที่ 17 – 21 พ.ย. 61

26,900

29,900

29,900

5,000

8,400

วันที่ 24 – 28 พ.ย. 61

26,900

29,900

29,900

5,000

8,400

วันที่ 08 – 12 ธ.ค. 61

28,900

31,900

31,900

5,000

10,400

ราคาขาย
฿26,900
จำนวน:
Visitors: 340,424