CSX-CZ002 จางเจียเจี้ย NO SHOP พักหรู 5 ดาว 5 วัน 4 คืน 25,900.-/ท่าน

จางเจียเจี้ย NO SHOP พักหรู 5 ดาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น 

• ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
• พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
• ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน
• ชมความงดงามของอุทยานป่าหินแดง
• เที่ยวเต็มอิ่ม...ไม่ลงร้านช้อป
• พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
• เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ 8-12 ปี (เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กอายุ 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคาจอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ท่านละ

วันที่ 08-12 ส.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,500.-

15,800.-

วันที่ 22-26 ส.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,500.-

15,800.-

วันที่ 19-23 ก.ย. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,500.-

15,800.-

วันที่ 10-14 ต.ค. 61

27,900.-

27,900.-

27,900.-

5,500.-

17,800.-

ราคาขาย
฿25,900
จำนวน:
Visitors: 333,765