CSX-CZ001 มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คืน 23,900.-/ท่าน

มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น

• ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
• พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
• ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน
• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเป่าเฟิงหู
• เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
• พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
• เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กต่ำกว่า 18 ปี (เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กต่ำกว่า 18ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ท่านละ

วันที่ 20-25 ก.ค. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

5,500.-

13,800.-

วันที่ 03-08 ส.ค. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

5,500.-

13,800.-

วันที่ 24-29 ส.ค. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

5,500.-

13,800.-

วันที่ 07-12 ก.ย. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

5,500.-

13,800.-

วันที่ 21-26 ก.ย. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

5,500.-

13,800.-

วันที่ 05-10 ต.ค. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

5,500.-

13,800.-

วันที่ 12-17 ต.ค. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

5,500.-

13,800.-

ราคาขาย
฿23,900
จำนวน:
Visitors: 333,835