CSX-FD001 สุดคุ้ม จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน 16,900.-/ท่าน

สุดคุ้ม จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

• ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
• พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก
• เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
• เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี อาหารไทย
• บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

(เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคาจอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ท่านละ

วันที่ 04-08 ก.ค. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,500.-

8,800.-

วันที่ 11-15 ก.ค. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,500.-

8,800.-

วันที่ 18-22 ก.ค. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,500.-

8,800.-

วันที่ 27-31 ก.ค. 61

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

10,000.-

วันที่ 22-26 ส.ค. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,500.-

8,900.-

วันที่ 29 ส.ค.-02 ก.ย. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,500.-

10,200.-

วันที่ 05-09 ก.ย. 61

15,900.-

18,900.-

18,900.-

4,500.-

8,400.-

วันที่ 12-16 ก.ย. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,500.-

10,000.-

วันที่ 19-23 ก.ย. 61

16,900.-

19,900.-

19,900.-

4,500.-

9,200.-

วันที่ 03-07 ต.ค. 61

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

11,600.-

วันที่ 10-14 ต.ค. 61

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

10,600.-

วันที่ 11-15 ต.ค. 61

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

10,500.-

วันที่ 12-16 ต.ค. 61

20,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

10,500.-

วันที่ 17-21 ต.ค. 61

18,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

10,200.-

 

ราคาขาย
฿16,900
จำนวน:
Visitors: 338,180