CSX-WE002 SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน 17,900.-/ท่าน

 จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ 

• ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
• พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
• ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
• เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กต่ำกว่า 18 ปี (เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กต่ำกว่า 18ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 22-26 มิ.ย. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

9,500.-

วันที่ 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

9,500.-

วันที่ 06-10 ก.ค. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

9,500.-

วันที่ 13-17 ก.ค. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

9,500.-

วันที่ 20-24 ก.ค. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

9,500.-

วันที่ 26-30 ก.ค. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

4,000.-

11,300.-

วันที่ 03-07 ส.ค. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

9,500.-

วันที่ 10-14 ส.ค. 61

23,900.-

26,900.-

26,900.-

4,000.-

11,300.-

วันที่ 17-21 ส.ค. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

9,500.-

วันที่ 24-28 ส.ค. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

9,500.-

วันที่ 31 ส.ค.-04 ก.ย. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

9,500.-

วันที่ 07-11 ก.ย. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

9,500.-

วันที่ 14-18 ก.ย. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

9,500.-

วันที่ 21-25 ก.ย. 61

17,900.-

20,900.-

20,900.-

4,000.-

9,500.-

วันที่ 28 ก.ย.-02 ต.ค. 61

21,900.-

24,900.-

24,900.-

4,000.-

9,300.-

ราคาขาย
฿17,900
จำนวน:
Visitors: 327,912