CNXKMG-MU001บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขา 6 วัน 5 คืน ก.ค.61-ธ.ค.61  24,900/ท่าน.-

บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขา 6 วัน 5 คืน
• ชมความงดงาม ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกะเช้า)
• ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
• ชมความงดงามของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (นั่งกระเช้า)
• ชมความงดงามของ วัดลามะจงซ้านหลิน
• ชมความงดงามของ เมืองโบราณลี่เจี่ยง
• เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด /สุกี้ปลาแซลมอล/ อาหารจีนกวางตุ้ง
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
• รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่าเดียว) วจ้า

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

25-30 ก.ค. 61

26,900.-

26,900.-

26,900.-

6,000.-

19,500.-

08-13 ส.ค. 61

26,900.-

26,900.-

26,900.-

6,000.-

19,500.-

23-28 ต.ค. 61

24,900.-

24,900.-

24,900.-

4,800.-

17,500.-

05-10 ธ.ค. 61

24,900.-

24,900.-

24,900.-

4,800.-

17,500.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่***

ราคาขาย
฿24,900
จำนวน:
Visitors: 340,777