CNXKMG-8L005 บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี๊ยวจือ 4 วัน 3 คืน 17,900.-/ท่าน

บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี๊ยวจือ 4 วัน 3 คืน

• ชมความงดงาม..แผ่นดินสีแดงตงชวน..ชมพระอาทิตย์ขึ้น..ชมพระอาทิตย์ตก
• ชมความงดงามของภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ
• เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด / อาหารจีนกวางตุ้ง
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
• รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่าเดียว) เรียบร้อยแล้วจ้า

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

27-30 ก.ค. 61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

3,000.-

11,300.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่***

ราคาขาย
฿17,900
จำนวน:
Visitors: 327,911